CATALÀ

Viduca és un petit espai gastronòmic on es pot gaudir de cuina tradicional amb molta presència del producte de temporada.
Sabem i volem que sàpiguen que no disposem d’un gran espai i per això volem fer una sèrie d’apunts amb la intenció de fer l’experiència el més agradable possible.
Acceptem taules i reserves amb un màxim de sis (6) comensals.
En cas de necessitar una taula per a més comensals poden informar-se a la pestanya “GRUPS”.
En cas d’acudir amb nenes/nens que necessiten un cotxet o trona preguem ens avisin amb antelació ja que no totes les nostres taules estan habilitades
La cuina obre a les 13.15 h. i la darrera comanda entra a les 15:15 h. L’horari de menjador és de 13.15 h. a 17.00 h.
Acceptem reserves des de les 13.15 h. a les 14.30 h.
exclusivament de forma presencial o trucant al telèfon 933259 869 (no considerem reserves confirmades les realitzades per altres mitjans).
Després de les 14.30 h. no es garanteix la reserva.
Viduca estableix un sistema de reserva de taula basat en fraccions de 15 minuts entre cada reserva amb un màxim de 6 comensals per fracció.
Per descomptat, dins del nostre horari, sempre ens adaptarem a les necessitats dels nostres clients avisant que si coincideixen més de 6 comensals per franja horària, els advertirem en el moment de fer la reserva i se’ls atendrà per ordre d’arribada.
En el moment de fer la reserva, us demanarem hora d’arribada, nombre de comensals i nombre de telèfon mòbil de contacte.
En cas de no poder venir o endarrerir-vos a l’hora d’arribada us agraïm que ens ho aviseu per telèfon (933.259.869). Si la reserva no és ocupada per TOTS els comensals a l’hora sol·licitada Viduca es reserva el dret de cancel·lar la reserva.
A l’horari de menjador tota la nostra atenció es centra en el servei. Això implica que en cas de manca de puntualitat no disposem de temps per trucar per telèfon a una reserva que es retarda.
Gràcies per la vostra comprensió.

CASTELLANO

Viduca es un pequeño espacio gastronómico en donde se puede disfrutar de cocina tradicional con mucha presencia del producto de temporada.
Sabemos y queremos que sepan que no disponemos de un gran espacio y por ello queremos realizar una serie de apuntes con la intención de hacer la experiencia lo más placentera posible.
Aceptamos mesas y reservas con un máximo de seis (6) comensales. 
En caso de necesitar una mesa para más comensales pueden informarse en la pestaña “GRUPOS”.
En el caso de acudir con niñas/niños que necesitan un carrito ó trona rogamos nos avisen con antelación ya que no todas nuestras mesas están habilitadas
La cocina abre a las 13:15 h. y la última comanda entra a las 15:15 h. El horario de comedor es de 13:15 h. a 17:00 h.
Aceptamos reservas desde las 13:15 h. a las 14:30 h. exclusivamente de forma presencial o llamando al teléfono 933 259 869 (no consideramos reservas confirmadas las realizadas por otros medios).
Después de las 14:30 h. no se garantiza la reserva.
Viduca establece un sistema de reserva de mesa basado en fracciones de 15 minutos entre cada reserva con un máximo de 6 comensales por fracción.
Por supuesto, dentro de nuestro horario, siempre nos adaptaremos a las necesidades de nuestros clientes avisando que si coinciden más de 6 comensales por franja horaria, les advertiremos de ello en el momento de hacer la reserva y se les atenderá por orden de llegada.
En el momento de realizar la reserva, se les solicitará hora de llegada, número de comensales y número de teléfono móvil de contacto.
En el caso de no poder venir o retrasarse en la hora de llegada les agradecemos que nos lo avisen por teléfono (933.259.869).
Si la reserva no se ocupa por TODOS los comensales a la hora solicitada Viduca se reserva el derecho de cancelar la reserva.
En el horario de comedor toda nuestra atención se centra en el servicio. Esto implica que en caso de falta de puntualidad no dispongamos de tiempo para llamar por teléfono a una reserva que se retrasa.
Gracias por su comprensión.

ENGLISH

Viduca is a small gastronomic space where you can enjoy traditional cuisine with a lot of presence of the seasonal product.
We know and want them to know that we do not have a large space and therefore we want to make a series of notes with the intention of making the experience as pleasant as possible.
We accept tables and reservations with a maximum of six (6)  diners. If you need a table for more guests, you can find out in the «GROUPS» tab.
In the case of going with children who need a stroller or high chair, please notify us in advance since not all our tables are enabled
The kitchen opens at 1:15 p.m. and the last order enters at 3:15 p.m. Dining hours are from 1:15 p.m. at 5:00 p.m.
We accept reservations from 1:15 p.m. at 2:30 p.m. exclusively in person or by calling 933 259 869 (we do not consider confirmed reservations those made by other means).
After 2:30 p.m. reservation is not guaranteed.
Viduca establishes a table reservation system based on fractions of 15 minutes between each reservation with a maximum of 6 diners per fraction.
Of course, within our schedule, we will always adapt to the needs of our clients, advising that if more than 6 diners coincide per time slot, we will notify them of it at the time of making the reservation and they will be served in order of arrival.
At the time of making the reservation, they will be asked for arrival time, number of diners and contact mobile phone number.
In the case of not being able to come or being late in the arrival time, we would appreciate it if you notify us by phone (933.259.869). If the reservation is not occupied by ALL the guests at the requested time, Viduca reserves the right to
cancel the reservation.
During dining hours all our attention is focused on service.
This implies that in case of lack of punctuality we do not have time to phone a reservation that is delayed.
Thanks for your understanding.